Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Bożena Lewandowska, Józef Kąś: Pieśni z Orawy

Dostępność: dostępny
Cena: 20,00 zł 20.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Zbiór Pieśni z Orawy powstał w oparciu o badania przeprowadzone na terenie polskiej Orawy w 1975 oraz 1977 roku w następujących miejscowościach: Lipnica Wielka, Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka oraz Chyżne. W pozostałych wsiach orawskich badania miały charakter sprawdzający i potwierdzający znajomość repertuaru, który okazał obszerny i bardzo zróżnicowany. Stanowią go obok żywego jeszcze wówczas tradycyjnego repertuaru orawskiego wątki melodyczne i słowne, także nowsze, znane na terenach sąsiednich, a nawet w dalszych częściach Polski, niemniej uważane przez wykonawców za własne. Cały nagrany materiał liczy ponad 600 różnych melodii i nieporównywalnie większą liczbę zwrotek słownych, z których tylko część znalazła się w prezentowanej publikacji. Orawianie wyróżniali w śpiewanym przez siebie repertuarze kilka grup pieśni, posiadających nazwy własne, a kryterium tego podziału jest nie tylko treściowo-funkcyjne, czy językowe, ale także muzyczne. Wyróżnione grupy to śpiywecki, zwane też śpiywki, długse, pastorałki, słowiyńskie i pieśni. Pieśni wg tej lokalnej klasyfikacji obejmują repertuar religijny, pastorałki to pieśni i formuły życzeniowe związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. [...] Zbiór Pieśni z Orawy zawiera tylko pieśni z grupy repertuarowej śpiywecek. Złożony jest z części tekstowej i muzycznej, co jest uzasadnione brakiem stałego związku zwrotki słownej i muzycznej oraz dużą liczbą tekstów słownych a mniejszą liczbą melodii. Zwrotkę słowną i melodię, na którą najczęściej była śpiewana wiąże indeks liczbowy w wykazie incipitów. Zwrotki słowne, których w zbiorze jest ponad 600 ułożone zostały wg kryterium treści, ale jest to kryterium dość ogólne, stosowane jedynie orientacyjnie. Niejednokrotnie jednoznaczne określenie treści nawet tak krótkiej zwrotki jak orawskie czterowiersze jest problematyczne i wiele zwrotek można zakwalifikować do różnych grup treściowych. Stąd grup treściowych jest tylko kilka. Także nazwy poszczególnych grup, choć powszechnie używane, mają charakter umowny. W grupie pieśni miłosnych i zalotnych znalazły się zwrotki o różnym odcieniu emocjonalnym i nie zawsze jednoznacznie związane z nazwą grupy. Zwrotki weselne ułożone zostały wg zasady, że najpierw te, które wykonawcy przypisali do poszczególnych etapów obrzędu, potem zaś śpiewane podczas uroczystości weselnej, i nawiązujące do toczącego się wesela. Zwrotek śpiewanych podczas wesel jest nieprzebrana ilość, wiele improwizowanych jest na bieżąco, a zamieszczone w zbiorku są małą ich częścią, tą częścią, która była w repertuarze większej liczby wykonawców. Pieśni obyczajowe są tematycznie zróżnicowane, dotyczą codziennej pracy, rodziny, relacji z sąsiadami, sytuacji społecznej i różnych okoliczności życia codziennego. Tu także znalazły się nieliczne kołysanki i pieśni myśliwskie. Dużą grupę stanowią pieśni żartobliwe, w wielu przypadkach mające charakter prześmiewczy, wiele z nich śpiewanych było także podczas wesel. Stosunkowo nieliczne są zwrotki odnoszące się do śpiewu, muzyki i tańca. Taka grupa treściowa rzadko bywa w publikacjach wyodrębniana. Niemniej jednak z uwagi na jednorodną tematykę tu została wyszczególniona. W grupie pieśni refleksyjnych znalazły się zwrotki określające stosunek do otaczającej przyrody i przemijającego czasu lub wykonywanej pracy.

 

The collection of Songs from Orawa was based on research conducted in the Polish territory of Orava in 1975 and 1977 in the following towns: Lipnica Wielka, Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka and Chyżne. In the other Orava villages, the studies were made for verification and confirming nature of the repertoire, which was extensive and very extensive. The traditional repertoire of Orava contains melodic and verbal threads, also newer ones, known in neighboring areas, and even in other parts of Poland, nevertheless considered by performers to be their own. The entire recorded material has over 600 different melodies and an incomparably greater number of verbal verses, of which only a part of it is in the presented publication. The Orawians singled out several groups of songs in their repertoire, with their own names, and the criterion for this division is not only content-functional or linguistic, but also musical. [...] The Song Collection from Orawa contains only songs from the repertory group of "śpiywecki". Verbal phrases, of which there are over 600 in the collection, have been arranged according to the content criterion, but this is a rather general criterion, used only as a guide. Often the unequivocal definition of the content of even such a short verse as Orava quatrains is problematic and many stanzas can be qualified for different content groups. There are only a few of the content groups. Also, the names of individual groups, although commonly used, are contractual. In the group of love and flirtatious songs, there were verses with different emotional shades and not always clearly associated with the name of the group. Wedding phrases were arranged according to the principle that first those which the performers attributed to particular stages of the rite, and then sung during the wedding ceremony, and referring to the ongoing wedding. The phrases sung during weddings are inexhaustible amount, many are improvised on a regular basis, and placed in the collection are a small part, the part that was in the repertoire of a larger number of performers. The moral songs are thematically diverse, they concern everyday work, family, relations with neighbors, social situation and various circumstances of everyday life. There were also few lullabies and hunting songs here. A large group is a joking songs, in many cases having a mocking character, many of them sung also during weddings. There are relatively few verses referring to singing, music and dance. Such a content group is rarely distinguished in publications. Nevertheless, due to the homogeneous subject matter here has been specified. In the group of reflective songs, there were verses defining the attitude to the surrounding nature and transient time or work performed.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl