Marcin Mielczewski: Opera omnia. Tom III: Msze koncertujące

Dostępność: dostępny
Cena: 95,00 zł 95.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Twórczość Marcina Mielczewskiego - i ta dotychczas zachowana, i ta znana tylko z inwentarzy - świadczy, że głównym polem jego działalności kompozytorskiej była muzyka religijna. Wśród kompozycji religijnych poważne miejsce zajmują msze komponowane zarówno jako polifoniczne utwory a cappella, jak i koncertujące wokalne i wokalno-instrumentalne. Wiemy, że Mielczewski skomponował co najmniej dwadzieścia cztery msze: osiemnaście koncertujących i sześć a cappella z dodanym basso continuo. Niestety, z mszy koncertujących do naszych czasów w całości (tzn. jako pełny cykl) zachowały się tylko dwie: Missa O Gloriosa Domina oraz Missa Sancta Anna, dwie następne - Missa Triumphalis oraz Missa Cerviensiana - jako niepełny dwuczęściowy tylko cykl składający się z Kyrie i Et in terra. Z dalszych pięciu zachowały się poszczególne głosy, a tytuły dziewięciu znamy jedynie z inwentarzy. Msze, których zachowały się wszystkie głosy, wykazują wielką różnorodność obsady. Missa O Gloriosa Domina, sześciogłosowa, ma klasyczny zestaw głosów z podwojonym rejestrem sopranowym i tenorowym: 2CA2TB. Missa Triumphalis w jednym źródle przekazana została na dwa chóry czterogłosowe (CATB? -CATB) z sześciogłosowym zespołem instrumentalnym złożonym z dwojga skrzypiec i czterech puzonów. Według drugiego źródła jest to msza ośmiogłosowa bez zespołu instrumentów. Najprawdopodobniej odrzucenie zespołu instrumentów w tym drugim źródle jest tylko skutkiem ówczesnej praktyki wykonawczej dostosowywania obsady do możliwości wykonawczych danego zespołu. Obsadę Missa Cerviensiana stanowi sześciogłosowy chór (2CA2TB), coro ripieno o takim samym składzie i sześciogłosowy zespół instrumentalny identyczny jak w Missa Triumphalis. Msza o podobnie licznej obsadzie to Missa Sancta Anna. Jej zespół wykonawczy składa się z sześciogłosowego chóru (2CA2TB), coro cappella o takim samym składzie i sześciogłosowego zespołu instrumentów w składzie: dwoje skrzypiec, trzy puzony i fagot. W niektórych rękopisach proweniencji gdańskiej dodawano ówcześnie jeszcze zespół instrumentalny, mający za zadanie dublowanie niektórych istniejących głosów zarówno wokalnych, jak instrumentalnych. Nie bierzemy ich tu pod uwagę, stanowią bowiem tylko świadectwo praktyki wykonawczej w Gdańsku. W mszach koncertujących znanych tylko ze źródeł pośrednich możemy określić obsadę zaledwie w zakresie ogólnej liczby głosów w zespole, czasem liczby głosów wokalnych i instrumentów. Z mszy znanych tylko z tytułów jedna jest sześciogłosowa, dwie ośmiogłosowe, trzy dwunastogłosowe (z tym, że w jednej z nich [Missa Poloni] zaznaczone jest, że ów dwunastogłos to sześć głosów wokalnych i sześć instrumentalnych, inna, nie zatytułowana, umieszczona jest w grupie mszy cum instrumentis, a więc obsada jej mogła być taka, jak w Missa Poloni) i trzy szesnastogłosowe. W grupie mszy, z których zachowały się tylko poszczególne głosy, jedna z nich jest pięciogłosowa (klasyczny zestaw głosów z podwojonym tenorem), dwie ośmiogłosowe dwuchórowe o klasycznym zestawie głosów CATB-CATB, dwie dwunastogłosowe: jedna z nich (Missa concertata secundi toni) skomponowana jest na dwa sześciogłosowe chóry (2CA2TB-2CA2TB), drugą natomiast (Missa Nun bitten wir - z której zachował się tylko głos basso continuo) określono jako a 6 et 12. Nie potrafimy dziś ustalić, czy jest to utwór tylko sześciogłosowy, czy też skomponowany na sześć głosów wokalnych i sześć instrumentalnych, co byłoby o tyle prawdopodobne, że sześć głosów wokalnych i tyleż instrumentalnych jest najbardziej typową obsadą utworów Mielczewskiego.
 
Opr. Zygmunt M. Szweykowski
 

The oeuvre of Marcin Mielczewski-both those works which have been preserved to this day, and those known only from inventories-shows that his main field of compositional activity was religious music. Among his religious compositions, an important place is occupied by masses composed both as polyphonic a cappella works, and as vocal and vocal-instrumental concertato works. We know that Mielczewski composed at least twenty four masses: eighteen concertato works and six a cappella with added basso continuo. Unfortunately, of the concertato masses, only two have been preserved in their entirety (i.e. as a complete cycle) up to our time: the Missa O Gloriosa Domina and the Missa Sancta Anna, another two masses have survived as incomplete cycles comprised of only two movements-Kyrie and Et in terra-namely, the Missa Triumphalis and the Missa Cerviensiana, from another five, individual parts have been preserved, and the titles of nine are known to us only from inventories. The masses for which all parts have survived show great variety in scoring. The six-voice Missa O Gloriosa Domina has the classic complement of voices with doubled soprano and tenor: 2CA2TB. The Missa Triumphalis has survived in one source as a composition for two four-voice choirs (CATB-CATB) with a six-part instrumental ensemble comprised of two violins and four trombones, according to another source, this is an eight-voice mass without instrumental ensemble. Most probably, the discarding of the instrumental ensemble in this second source is just a result of the contemporary performance practice of adapting scoring to the performance capabilities of a given ensemble. The Missa Cerviensiana was composed for six-voice choir (2CA2TB), a coro ripieno with the same voicing, and a six-part instrumental ensemble identical to the one in the Missa Triumphalis. Another mass with a similar-sized score is the Missa Sancta Anna. Its performance ensemble is comprised of six-voice choir (2CA2TB), coro cappella with the same voicing, and six-part instrumental ensemble consisting of two violins, three trombones and bassoon. In some manuscripts originating from Gdańsk, beyond this, an instrumental ensemble was added at that time, whose task was to double some of the existing parts, both vocal and instrumental. We do not include them here, for they only represent evidence of performance practice in Gdańsk. In the concertato masses known only from indirect sources, we can determine the scoring merely in the area of quantity of voices in the ensemble, sometimes quantity of vocal and instrumental parts. Of the masses known only by their titles, one is six-voice, two, eight-voice, three, twelve-voice (though in one of them [Missa Poloni], it is indicated that this twelve-voice scoring consists of six vocal and six instrumental parts, another, untitled, is placed in the group of masses cum instrumentis, thus, its scoring could have been just as in the Missa Poloni), and three, sixteen-voice. In the group of masses from which only individual parts have been preserved, one of them is five-voice (classic complement of voices with doubled tenor), two, eight-voice bi-choral with classic complement of voices CATB-CATB, two, twelve-voice: one of them (Missa concertata secundi toni) is composed for two six-voice (2CA2TB-2CA2TB) choirs, however, the other (of which only the basso continuo part has been preserved), is described as a 6 et 12. We cannot determine today whether this is an only six-voice work, or whether it was composed for six vocal and six instrumental parts-which would be probable, in that six vocal and the same number of instrumental parts is the most typical scoring in Mielczewski's works. 

Ed. by Zygmunt M. Szweykowski 

 
Pliki do pobrania:

Dane techniczne

Rok wydania 2003
Liczba stron 232
Format / Oprawa A4 / twarda
Seria Monumenta Musicae in Polonia
ISBN 83-7099-125-4
Język publikacji polski i angielski
Waga 1,187 kg

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl